main-banner image

INSIDE HOUSE

QUI NHƠN, VIET NAM

Architects : Phạm Ngọc Bình, Phạm Thị Huyền Trang, Trương Huế Mỹ 

Area         : 800 m2 

Year         : 2021 

Render    : Đặng Thành Phát